ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 2557

คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 2558

โครงการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ

ประกาศการปรับปรุงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556

แผนภูมิปรับปรุงลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการ

แผนภูมิปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ

@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY