ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

สำนักปลัดเทศบาล

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผน การปฏิบัติราชการเทศบาล ประกอบด้วยการบริหารงานภายใน  ดังนี้
        1.1   งานธุรการ     มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                1) งานสารบรรณของเทศบาล
                2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ
                3) งานเลขานุการ และงานประชุมสภาเทศบาลคณะผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
                4) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
                5) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                6) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
                7) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
                8) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
                9) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ
                10) งานแจ้งมติ ก.ท. และ ก.ท.จ. จังหวัด ให้กองหรือฝ่ายต่างๆทราบ
                11) งานที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับ
                12) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        1.2  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                1) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
                2) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงาน
                3) งานวิเคราะห์ และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภค
                4) งานวิเคราะห์และคาดคะเน รายได้-รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต
                5) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลาง และแผนประจำปี
                6) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ เพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
                7) งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล และหน่วยงานใกล้เคียง เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลงานตามแผน
                8) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        1.3  งานนิติการ และงานการเจ้าหน้าที่    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
            - งานนิติการ
                1) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
                2) งานจัดทำนิติกรรมรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
                3) งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์ และอุทธรณ์
                4) งานสอบสวน และเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
                5) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

           - งานการเจ้าหน้าที่   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                1) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
                2) งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
                3) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
                4) งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
                5) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
                6) งานประเมินผลและการปฏิบัติงานประจำปี
                7) งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
                8) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การศึกษาต่อ และการขอรับทุนการศึกษา
                9) งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงาน และลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
                10) งานสวัสดิการพนักงาน / ลูกจ้าง
                11) งานลาพักผ่อนประจำปี และการลาประเภทอื่นๆ
                12) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        1.4  งานทะเบียนราษฎร    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                1) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
                2) งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง และการดำเนินการเลือกตั้ง
                3) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        1.5  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
                2) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
                3) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
                4) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแล ในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ
                5) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                6) งานฝึกซ้อม และดำเนินการตามแผน
                7)งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
                8) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                9) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        1.6  งานรักษาความปลอดภัย    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                1) งานตรวจสอบ และจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย
                2) งานตรวจสอบกิจการค้าน่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
                3) ระวังเหตุน่ารำคาญ
                4) งานจัดทำทะเบียนผู้ค้า
                5) รับแจ้งการหยุดขายของ การโอนแผงขายของ ในตลาดนัดเกษตรกรตำบลบ้านสิงห์
                6) ควบคุมดูแลเกี่ยวกับเทศบัญญัติขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ฯลฯ
                7) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        1.7  งานประชาสัมพันธ์    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                1) งานเผยแพร่ข่าวสาร ผลงาน นโยบายของเทศบาล
                2) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์
                3) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
                4) งานรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท้องถิ่นด้านต่างๆ
                5) งานให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
                6) งานรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์
                7) งานสารสนเทศ
                8) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

กองคลัง

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานที่เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยงานบริหารงานภายใน  ดังนี้
        2.1  งานพัสดุและทรัพย์สิน    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                1) การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริหารงานข้อมูล
                2) งานการซื้อ และการจ้าง
                3) งานการซ่อม และบำรุงรักษา
                4) งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
                5) งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ และการเก็บรักษาพัสดุ
                6) งานการจำหน่ายพัสดุ
                7) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        2.2  หน่วยงานตรวจสอบภายใน   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                1) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในด้านงบประมาณบัญชี
                2) ตรวจสอบยอดเงินทดลองราชการราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี
                3) ตรวจสอบหลักฐาน เอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงิน
                4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐาน การทำสัญญาจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุ
                5) ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
                6) ตรวจสอบรายละเอียด งบประมาณรายจ่าย และก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
                7) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
        2.3  งานการเงินและบัญชี    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                1) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
                2) งานควบคุม และจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
                3) งานจัดทำเช็ค และจัดเก็บเอกสารการจ่าย
                4) งานการจ่ายเงิน และการตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
                5) งานจัดทำบัญชี และทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
                6) งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น
                7) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        2.4  งานผลประโยชน์ และกิจการพาณิชย์    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                1) งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
                2) งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
                3) งานจัดเก็บภาษีโรงเรือน และที่ดิน     
                4) งานจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
                5) งานจัดเก็บภาษีป้าย
                6) งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
                7) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
                8) งานพิจารณาการประเมินและการกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่         
                9) ดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
                10) งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
                11) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด
                12) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นตามกำหนด
                13) งานตรวจสอบเงิน ตลาดนัดเกษตรกรตำบลบ้านสิงห์
                14) งานประสานกับฝ่ายนิติกร เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น
                15) งานเร่งรัดรายได้
                16) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองช่าง

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมปฏิบัติงานเครื่องกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมัน เชื้อเพลิง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยการบริหารภายใน  ดังนี้
        3.1  งานวิศวกรรม    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                1) ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
                2) งานวางโครงการ และการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
                3) งานให้คำปรึกษาแนะนำ และบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
                4) งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
                5) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
                6) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
                7) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
                8) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        3.2  งานสาธารณูปโภค    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                1) งานด้านการก่อสร้าง ถนน สะพาน ทางเท้า ไฟฟ้าสาธารณะและสิ่งติดตั้งอื่นๆ
                2) งานซ่อมบำรุงรักษา อาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า ไฟฟ้าสาธารณะ  
                3) งานปรับปรุงแก้ไข และป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
                4)งานให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
                5) งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
                6) งานจัดสถานที่ ควบคุมดูแล บำรุงรักษา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
                7) งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ
                8) งานออกแบบประมาณการ การจัดสถานที่ เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ
                9) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองการศึกษา

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย งานศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนาส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยการบริหารงานภายใน  ดังนี้
        4.1  งานศึกษาปฐมวัย    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                1) งานควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและวิชาการ งานการเงิน งานการพัสดุ และงานโรงเรียน
                2) งานสำรวจความต้องการและปัญหาการศึกษา
                3) งานวิจัยและงานพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา
                4) งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไป ด้วยการนิเทศให้คำปรึกษา แนะนำปัญหาทางวิชาการ
                5) งานเผยแพร่ เทคนิควิทยาการแผนใหม่ ทางการศึกษา
                6) งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงาน และให้บริการทางด้านวิชาการ
                7) งานการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา
                8) งานส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา
                9) งานประสานงาน การดำเนินงานด้านวิชาการ กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                10) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        4.2  งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
                1) งานศูนย์เยาวชน ศูนย์เด็กเล็ก
                2) งานกำหนดแผน และจัดการโครงการแข่งขันกีฬา และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเด็กและเยาวชน
                3) งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่เด็กและเยาวชน
                4) งานรับดูแลเด็กเล็กของศูนย์เด็กเล็ก
                5) จัดเตรียมการสอน บันทึกการสอน และบันทึกประจำตัวเด็ก
                6) ผลิตสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน โดยเน้นการใช้เศษวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น
                7) งานเผยแพร่การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                8) จัดทำทะเบียนสื่อ อุปกรณ์
                9) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        4.3  งานพัฒนาชุมชน
                1) งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชน
                2) งานจัดระเบียบชุมชน
                3) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
                4) งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
                5) งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน
                6) งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล
                7) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

        มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนและอนามัย งานป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆเกี่ยวกับด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยการบริหารภายใน  ดังนี้
        5.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
                1) งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
                2) งานขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
                3) งานกวาดล้างทำความสะอาด
                4) งานควบคุมด้านสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
                5) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
                6) งานป้องกันและควบคุม แก้ไข เหตุรำคาญ และมลภาวะ
                7) งานสุขาภิบาลโรงงาน
                8) งานชีวอนามัย
                9) งานป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันโรค
                10) งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค
                11) งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
                12) งานป้องกันการติดสารเสพติด
@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY