เทศบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 12 results.
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (e-laas)
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (e-laas)
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY