เทศบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 9 results.
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (e-laas)
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
1.แผนงานบริหารทั่วไป (สป.).docx
แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร).docx
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ).docx
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรม).docx
แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา).docx
แผนงานการศึกษา(งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ).docx
แผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา).docx
แผนงานเคหะและชุมชน.docx
แผนงานเคหะและชุมชน(งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ).docx
แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน).docx
แผนงานงบกลาง.docx
แผนงานบริหารงานคลัง.docx
แผนงานรักษาความสงบภายใน.docx
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.docx
แผนงานสาธารณสุข.docx
แผนงานสาธารณสุข(งานสาธารณสุขอื่น).docx
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ.doc@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY