• 14 พฤศจิกายน 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรังปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ หมูที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • 14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  • 9 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ข่าวกิจกรรม
  • 25 ตุลาคม 2561 พิธีมอบประกาศเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมสุขภาพ "รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา"
  • 28 กันยายน 2561 การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2561
  • 27 สิงหาคม 2561 การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี2561


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY