• 22 กันยายน 2560 การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (แก้ไข)พ.ศ.2560-2562ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
  • 19 กันยายน 2560 ประกาศ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (เฉพาะตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)
  • 19 กันยายน 2560 ประกาศ เรื่อง แก้ไขตำแหน่งการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
ข่าวกิจกรรม
  • 28 สิงหาคม 2560 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
  • 10 สิงหาคม 2560 โครงการรณรงค์กำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย
  • 9 สิงหาคม 2560 โครงการประชุมประชาคมตำบลบ้านสิงห์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY