• 18 พฤษภาคม 2563 เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
  • 15 พฤษภาคม 2563 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
  • 30 เมษายน 2563 ตารางปฏิบัติงานพ่นสารเคมี (พ่นหมอกควัน)ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3
ข่าวกิจกรรม
  • 21 พฤษภาคม 2563 จัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)
  • 19 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ เริ่มจัดทำหน้ากากผ้าโดยมีเป้าหมาย 10,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด – 19
  • 12 มีนาคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY