• 28 พฤษภาคม 2561 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  • 25 พฤษภาคม 2561 ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2561
  • 24 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ข่าวกิจกรรม
  • 15 มิถุนายน 2561 โครงการคลองสวยน้ำใส
  • 15 พฤษภาคม 2561 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
  • 3 พฤษภาคม 2561 โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านสิงห์


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY