• 20 มิถุนายน 2562 ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเดือนกรกฎาคม 2562
  • 14 มิถุนายน 2562 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  • 4 มิถุนายน 2562 กำหนดการมอบเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562
ข่าวกิจกรรม
  • 10 มิถุนายน 2562 โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  • 31 พฤษภาคม 2562 โครงการฟ.ฟันขาวสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
  • 27 พฤษภาคม 2562 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY