• 20 กันยายน 2561 เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
  • 18 กันยายน 2561 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
  • 24 สิงหาคม 2561 ตารางปฏิบัติงานพ่นสารเคมี (พ่นหมอกควัน)ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4
ข่าวกิจกรรม
  • 27 สิงหาคม 2561 การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี2561
  • 23 สิงหาคม 2561 โครงการกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน
  • 14 สิงหาคม 2561 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปีงบประมาณ 2561


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY