• 12 ธันวาคม 2560 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561
  • 11 ธันวาคม 2560 แก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
  • 4 ธันวาคม 2560 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561
ข่าวกิจกรรม
  • 2 ธันวาคม 2560 โครงการก้าวคนละก้าว
  • 27 พฤศจิกายน 2560 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
  • 22 พฤศจิกายน 2560 โครงการพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY