• 3 ธันวาคม 2561 ประชาสัมพันธ์การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเดือนธันวาคม
  • 3 ธันวาคม 2561 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  • 26 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข่าวกิจกรรม
  • 26 พฤศจิกายน 2561 การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561
  • 22 พฤศจิกายน 2561 งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
  • 25 ตุลาคม 2561 พิธีมอบประกาศเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมสุขภาพ "รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา"


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY