• 13 พฤษภาคม 2562 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  • 29 เมษายน 2562 แจ้งแผนการปฏิบัติงานพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 2
  • 26 เมษายน 2562 ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ข่าวกิจกรรม
  • 10 พฤษภาคม 2562 โครงการประชุมประชาคมตำบลบ้านสิงห์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2562
  • 10 พฤษภาคม 2562 จิตอาสาตำบลบ้านสิงห์ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาทำความสะอาดวัดบางกะโด
  • 1 พฤษภาคม 2562 โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ประจำปี 2562


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY