• 11 มกราคม 2562 ประกาศ เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล
  • 27 ธันวาคม 2561 ขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  • 18 ธันวาคม 2561 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี 2562
ข่าวกิจกรรม
  • 28 ธันวาคม 2561 สวัสดีปีใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
  • 25 ธันวาคม 2561 โครงการตลาดสด น่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  • 26 พฤศจิกายน 2561 การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY