• 2 ตุลาคม 2561 กำหนดการมอบเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2561
  • 20 กันยายน 2561 เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
  • 18 กันยายน 2561 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
ข่าวกิจกรรม
  • 28 กันยายน 2561 การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2561
  • 27 สิงหาคม 2561 การประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี2561
  • 23 สิงหาคม 2561 โครงการกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY