• 2 กันยายน 2562 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
  • 26 สิงหาคม 2562 ประชาสัมพันธ์การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเดือนกันยายน
  • 23 สิงหาคม 2562 เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
ข่าวกิจกรรม
  • 28 สิงหาคม 2562 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
  • 27 สิงหาคม 2562 การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
  • 16 สิงหาคม 2562 บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะโดยร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณสำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานฟื้นธรรมสถาพร


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY