• 11 เมษายน 2561 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  • 5 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  • 2 เมษายน 2561 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
ข่าวกิจกรรม
  • 13 เมษายน 2561 งานประเพณีสงกรานต์ลาวเวียงราชบุรี ประจำปี 2561
  • 31 มีนาคม 2561 - เรื่อง โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ประจำปี 2561
  • 26 มีนาคม 2561 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY