• 8 สิงหาคม 2561 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี(ภ.ง.ด.94) ประจำปีภาษี 2561
  • 8 สิงหาคม 2561 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๖๑
  • 7 สิงหาคม 2561 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
ข่าวกิจกรรม
  • 14 สิงหาคม 2561 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปีงบประมาณ 2561
  • 26 กรกฎาคม 2561 โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
  • 23 กรกฎาคม 2561 ลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY