• 12 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศ แก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
  • 12 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศ แก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
  • 12 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
ข่าวกิจกรรม
  • 23 มกราคม 2561 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
  • 22 มกราคม 2561 พิธีมอบแว่น โครงการตรวจคัดกรองโรคตาให้กับประชาชนในตำบลบ้านสิงห์ ประจำปีงบประมาณ 2561
  • 19 มกราคม 2561 โครงการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY