• 18 พฤษภาคม 2561 ประกาศ เรื่องแก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3
  • 3 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • 1 พฤษภาคม 2561 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ข่าวกิจกรรม
  • 3 พฤษภาคม 2561 โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
  • 13 เมษายน 2561 งานประเพณีสงกรานต์ลาวเวียงราชบุรี ประจำปี 2561
  • 31 มีนาคม 2561 - เรื่อง โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ประจำปี 2561


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY