• 27 กรกฎาคม 2560 ขอแจ้งแผนการปฏิบัติงานพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 4
  • 25 กรกฎาคม 2560 กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2560
  • 5 กรกฎาคม 2560 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
ข่าวกิจกรรม
  • 20 กรกฎาคม 2560 โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ และร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธี
  • 18 กรกฎาคม 2560 พิธีพระราชทานเครื่องเขียนและอาหาร แก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง
  • 3 กรกฎาคม 2560 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY