• 10 สิงหาคม 2560 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเตืม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
  • 27 กรกฎาคม 2560 ขอแจ้งแผนการปฏิบัติงานพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 4
  • 27 กรกฎาคม 2560 ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
ข่าวกิจกรรม
  • 9 สิงหาคม 2560 โครงการประชุมประชาคมตำบลบ้านสิงห์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
  • 31 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
  • 20 กรกฎาคม 2560 โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ และร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธี


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY