• 13 กรกฎาคม 2561 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
  • 13 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลบ้านสิงห์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
  • 4 กรกฎาคม 2561 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ข่าวกิจกรรม
  • 6 กรกฎาคม 2561 โครงการค่ายเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ประจำปี 2561
  • 26 มิถุนายน 2561 ตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
  • 15 มิถุนายน 2561 โครงการคลองสวยน้ำใส


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY