• 18 มีนาคม 2562 กำหนดวันประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  • 12 มีนาคม 2562 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  • 11 มีนาคม 2562 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ (Bike for Health) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข่าวกิจกรรม
  • 18 มีนาคม 2562 วันท้องถิ่นไทย
  • 28 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
  • 15 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY