• 26 มิถุนายน 2560 กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
  • 25 พฤษภาคม 2560 กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน
  • 23 พฤษภาคม 2560 กำหนดการออกหน่วยคัดกรองผู้ป่วยโรคทางสายตาโดยบริษัท ราชบุรีพาวเวอร์ จำกัด
ข่าวกิจกรรม
  • 9 มิถุนายน 2560 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก
  • 1 มิถุนายน 2560 โครงการฟ.ฟันขาวสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ประจำปี การศึกษา 2560
  • 31 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมบูรณาการคลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ณบ้านหนองศาลา หมู่ 10


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY