เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY