ประกาศมาตรการบริหารงานภายในหน่วยงาน

@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY