ข้อมูล OTOP
@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY