เทศบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 7 results.
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
1.แผนงานบริหารทั่วไป (สป.).docx
แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร).docx
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ).docx
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรม).docx
แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา).docx
แผนงานการศึกษา(งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ).docx
แผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา).docx
แผนงานเคหะและชุมชน.docx
แผนงานเคหะและชุมชน(งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ).docx
แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน).docx
แผนงานงบกลาง.docx
แผนงานบริหารงานคลัง.docx
แผนงานรักษาความสงบภายใน.docx
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.docx
แผนงานสาธารณสุข.docx
แผนงานสาธารณสุข(งานสาธารณสุขอื่น).docx
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ.doc
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรม).pdf
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ).pdf
แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร).pdf
แผนงานงบกลาง.pdf
สรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf
แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล).pdf
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน).pdf
คำแถลงงบประมาณ สถานะการเงิน.pdf
2.1 รายรับ.pdf
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย (รายจ่าย).pdf
เทศบัญญัติ (ผู้ว่าอนุมัติ).pdf
ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.pdf
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป).pdf
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง).pdf
แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย).pdf
แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา).pdf
แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา).pdf
แผนงานการศึกษา (งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ).pdf
แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข).pdf
แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น).pdf
เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY