วารสารหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 7 results.
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
คู่มือการขอใช้ทรัพย์สิน
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ประจำปีงบประมาณ 2563
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์ ปี 2564
คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY