ผลการดำเนินการ

Displaying 1-5 of 6 results.
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ปี2561
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ปี2560
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY