ประเพณีสงกรานต์ลาวเวียง

        วัฒนธรรมลาวเวียง   งานประเพณีแห่ดอกไม้จะจัดขึ้นประมาณวันที่ 17-19 เมษายน ของทุกปี ในงานจะมีการจัดกิจกรรมที่เป็นแบบลาวเวียงที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ ปู่ ย่า ตา ยาย มีการละเล่นพื้นบ้าน และการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ แต่มีจุดเด่นในงานนี้คือ มีขบวนแห่รถที่ตกแต่งด้วยดอกไม้สดสวยงาม และที่สำคัญ ใช้ดอกไม้พรมน้ำแทนการสาดน้ำแก่กัน

        ความมุ่งหมายของประเพณี  เมื่อครั้งดั้งเดิม คือการนำดอกไม้ ที่มีในฤดูกาลนั้นไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด ในวันปีใหม่แต่ในปัจจุบัน จุดมุ่งหมายของงานได้เพิ่มขึ้นมาอีก เช่น

๑. การอนุรักษ์ การสืบทอด พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมของชาวลาวเวียงให้คงอยู่เป็นมรดกของลูกหลานสืบไป

๒. เพื่อให้คนลาวเวียงมีความเชื่อมั่นศรัทธา เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ที่บรรพบุรุษสร้างสรรค์จรรโลงไว้นานนับร้อยปี สามารถนำมรดกทางวัฒนธรรมไปจัดสรรจัดการให้เกิดคุณค่าได้สมกับคำว่า “มรดก”

๓. เพื่อให้บ้านสิงห์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงอนุรักษ์ของอำเภอ จังหวัด และของชาติในอนาคต

        ความเชื่อที่เกี่ยวข้อง  เชื่อว่า เป็นการเคารพ คารวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด ซึ่งบางคนก็จะนำน้ำอบ –น้ำหอมไปปะพรมด้วย เนื่องในวันสงกรานต์ลาวเวียง

        คุณค่าของประเพณี   นับเป็นประเพณีที่เก่าแก่มาก สวยงาม –เรียบง่าย ส่งเสริมให้ผู้คนได้แสดงออกถึงความมีน้ำใจ ปรารถนาดีต่อกัน ด้วยการปะพรมน้ำอบน้ำหอมแก่กัน ให้พรที่ดีงามต่อกัน ระหว่างคนรุ่นต่าง ๆ กัน รู้จักเคารพ ให้เกียรติกันนับเป็นประเพณีที่ดีงามควรแก่การรักษา พัฒนาอย่างยิ่ง ในสภาวะที่วัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาประเทศชาติของเรา

        การสืบทอดประเพณี  ในปัจจุบันประเพณีแห่ดอกไม้ฉลองสงกรานต์ลาวเวียงบ้านสิงห์ ได้พัฒนาไปเป็นของลาวเวียงราชบุรี ซึ่งมีผู้คนมาร่วมงานประเพณีนี้ถึง ๘ ตำบล คือ อำเภอโพธาราม มี ตำบลบ้านสิงห์ บ้านฆ้อง ดอนทราย บ้านเลือก อำเภอบ้านโป่งมี ตำบลกรับใหญ่ และปากแรด อำเภอเมืองราชบุรี คือ ตำบลเขาแร้ง และอำเภอจอมบึง มีตำบลทำเนียบ และอีก ๓ ชนเผ่าในจังหวัดราชบุรี คือ ไทยทรงดำ ไทยวน และไทยมอญ มาร่วมงาน

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY