ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านตำบลบ้านสิงห์

1.นางจำปา  ฮวดมา  ชุมชนหมู่ที่ 12 บ้านทุ่ง

นักปราชญ์ด้านเกษตรกรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  แหล่งศึกษาดูงาน

2.นายชูชีพ  เกสร  ชุมชนหมู่ที่ 4  บ้านสิงห์

ปราชญ์ชาวบ้านด้านวัฒนธรรมลาวเวียง

3.นายสนิท  คงขำ  ชุมชนหมู่ที่  3  บ้านหนองอ้อ

ปราชญ์ชาวบ้านด้านศาสนา

4.นายวสันต์  จันทศร  ชุมชนหมู่ที่  10  บ้านน้ำหัก

ปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรกรรม  ปุ๋ยชีวภาพ  ผักปลอดสารพิษ
@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY