สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ)

คนงานทั่วไป

อังศุมาลิน สุนทรศิริทรัพย์


สุดใจ อู่สุวรรณ์


ชัชวาล มีทรัพย์