สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)

พนักงานจ้าง

สมชาย หมื่นสี


เมธี สนองค์