สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ)

พนักงานจ้าง