สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ)

คนงานทั่วไป