กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานจ้าง

จิราวรรณ เกตุเตียน


เอื้อง อุยนักธรรม


สาธิต แอ่มสาว


สมัย กิมหวัง


วีระ ใจตรง


สุดใจ เถื่อนบัว


วันชัย ตั้งคลัง


วรวิทย์ สิงห์พิทักษ์


อรรถพล ทองอินทร์


นิสิต ตะโกทอง


สมทบ อยู่คง


นิคม ทองมี


ประสิทธิ์ แซ่อึ้ง


มงคล จินดาวัฒนะ


วีระ กู้ด้วง


ชัยยา ศรีรัตน์


วารี ปู่หงษ์


ไพโรจน์ ทับล้อม


นที เหรียญจื้อ


มานิษย์ พรหมสาร


สิริพันธ์ วัตตะยา


ราชวัชช์ พุกมาลา


ชุมพล กงจ้อย


อุดม แซ่ลิ้ม


มนตรี ภู่สม


ประยุทธ เพชรรัมย์


ชูชาติ อำสุวรรณ์


ประคอง ซื้อเลื่อม