สภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

เพทาย เฟื่องศิลา


สหรัช ชะนิ่ม


อำนวย เย็นหลวง


ยอด กำแพงแก้ว


อุษา รัตนมุง


อานนท์ คนทัด