สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ)

พนักงานจ้าง

ณัฐธีร์ ศรีบุณยาฐิติกุล


นิคม ภู่แย้ม


เมธา เภากลิ่น


ธนพล เจิมปรุ