สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ)

พนักงานจ้าง

สุดใจ อู่สุวรรณ์


อรรถพล ภูฆัง


ทัตเทพ ภัทรพงศ์พันธ์


ณัฐธีร์ ศรีบุณยาฐิติกุล


สายชล ลินลา


นิคม ภู่แย้ม


ชัชวาล มีทรัพย์


เมธา เภากลิ่น


ธนพล เจิมปรุ