สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)

พนักงานจ้าง

ภาวิดา รุนมณี


ประภาภัทร ขุนณรงค์


ชัยณรงค์ กูดสาขา


สมชาย หมื่นสี


เมธี สนองค์


มณีวรรณ พาณิชยกิจกุล


กชพร ทรัพย์เงิน