สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)

คนงานทั่วไป

ประภาภัทร ขุนณรงค์


ชัยณรงค์ กูดสาขา


มณีวรรณ พาณิชยกิจกุล


กชพร ทรัพย์เงิน