กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คนงานทั่วไป

ทิพวัลย์ อ่อนละมูล


วิไลภรณ์ ทองกัญญา


กาญจนา โพบาทะ


เชฐ เตียเนตร


ธวัชชัย แซ่อึ้ง


บุญเชิด ฮวยแหยม


พนมพร ญานวัฒนะ


มนัส ทองมี


วินัย เกตุแก้ว


สง่า วรศรัญยู


สันติ อินทร์ด้วง


สุเทพ อบมาลี


สุริยา จันทร์ทอง


อนุสนธิ ทับสมุทร


เอกชัย เพ็งแสวง


จักรพงศ์ มุงทอง