กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คนงานทั่วไป

จรูญวรรณ ขุ้นเกษา


ทิพวัลย์ อ่อนละมูล


นนทวรรณ โพธิ์บาทะ


พัทธ์วีรา วรรณดี


วิไลภรณ์ ทองกัญญา


กาญจนา โพบาทะ


จำเนียร บุญน้อย


เจษฎา ทองสี


เชฐ เตียเนตร


ธวัชชัย แซ่อึ้ง


นพพร กองแก้ว


บุญเชิด ฮวยแหยม


พนมพร ญานวัฒนะ


มนัส ทองมี


วินัย เกตุแก้ว


สง่า วรศรัญยู


สันติ อินทร์ด้วง


สุเทพ อบมาลี


สุริยา จันทร์ทอง


อนุสนธิ ทับสมุทร


เอกชัย เพ็งแสวง


จักรพงศ์ มุงทอง