กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

มาโนต กุตสาขา