กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานประจำรถขยะ

นงนุช เฉลิมสุข