กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

สุพัตรา เสถียรอุดมการณ์