กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สมพร พึ่งวอน