กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้างานฝ่ายบริการสาธารณสุข

จันทร์จิรา มุงทอง