สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ)

พนักงานดับเพลิง

สันติสุข เขียวมา


สาคร ใจแดง


อนิวรรตน์ ปู่หงษ์


โกศล ปู่หงษ์


จักรี สุภาพพรชัย


สาทิพย์ ศรีรัตน์