สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ)

เจ้าพนักงานป้องการและบรรเทาสาธารณภัย

ณรงค์ ศิริวาสน์


สายสุดา ภูมลา