สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ)

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวนริศรา มณฑาศรี