สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)

เจ้าพนักงานทะเบียน

ศิรประภา จันทรา