สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร

-ว่าง-