สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ธันว์วดี เสถียรอุดมการณ์