สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายธุรการ)

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวพรพรรณ ไพบูลย์วัฒนะกิจ