สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายธุรการ)

หัวหน้าฝ่ายฝ่ายธุรการ

ศิริกร เทพพิทักษ์