สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)

นักการภารโรง

ปัณณทัต นพพลั้ง