สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)

ผู้ช่วยนิติกร

ณัฏณิชา อุระวัฒน์