สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

-ว่าง-