สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)

ผู้ช่วยบุคลากร

สุรัญญา โสภา