สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กษิดิศ พุทธา