สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

อนิสรา หนูหริ่ง


ณัฐฐิวรรณ เพ็งเลา