สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

อนิสรา หนูหริ่ง


ณัฐฐิวรรณ เพ็งเลา