สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

แสงเดือน ดีวิหก