สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

แสงเดือน ดีวิหก