สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)

เจ้าพนักงานธุรการ

กษิดิศ พุทธา