สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายธุรการ)

เจ้าพนักงานธุรการ

กษิดิศ พุทธา


ธันยรัชญ์ ศรีสวัสดิ์