สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)

นิติกร

วนิดา สมเพ็ชร