สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ปรางทอง วรดี