สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)

หัวหน้าสำนักปลัด

พัชรี สงกรานต์