โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กรรนิการ์ พูลสวัสดิ์