โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

พัชรี สงกรานต์