รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY