ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตปละประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY