ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562

 ประเภท : การป้องกันการทุจริต@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY