ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างตาม แบบ ปปช. งานสอบราคาก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสิงห์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY