ประกาศเทศบาลบ้านสิงห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ประจำปีงบประมาณ 2560

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY